top of page

Fietsverhuur - algemene voorwaarden

 

Hoofdstuk 1 - Doel van de dienstverlening
Artikel 1 - Deze voorwaarden regelen de verhuur van “elektrisch ondersteunde fietsen” (EOF), hierna “verhuurde goederen” genoemd, met of zonder toebehoren, door de vzw Avouerie d'Anthisnes, hierna “de verhuurder” genoemd.
Art. 2 - Door ondertekening verklaart de huurder van de fiets, hierna genoemd "de huurder", kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en deze zonder voorbehoud te aanvaarden. Bij niet-naleving hiervan behoudt de verhuurder zich het recht om de huurder elke extra verhuur te weigeren.
Art. 3 - De huur van een fiets en zijn toebehoren gaat in op het moment dat de huurder het materiaal in bezit neemt; de risico's worden vervolgens overgedragen aan de huurder, die onder zijn uitsluitende en volledige verantwoordelijkheid de bewaring van het geleende materiaal op zich neemt. Het contract eindigt met de volledige teruggave van de gehuurde goederen, in overeenstemming met de hieronder beschreven bepalingen.

Hoofdstuk 2 - De huurder
Art. 4 - De huurder verklaart fietsgeschikt te zijn, geen kennis te hebben van enige medische contra-indicatie en elke aansprakelijkheid van de verhuurder hieromtrent uitdrukkelijk uit te sluiten.
Art. 5 - De huurder moet een natuurlijk persoon zijn ouder dan 18 jaar. Voor minderjarigen van 16 tot 18 jaar is toegang tot de verhuur alleen mogelijk als het verzoek is ondertekend door de wettelijke voogd. Kinderen en jongeren onder de 16 jaar moeten worden begeleid door een volwassene die de hoedanigheid van huurder op zich neemt. De ouders of wettelijke vertegenwoordigers van een minderjarige worden verantwoordelijk gehouden voor eventuele schade die direct of indirect door de minderjarige wordt veroorzaakt als gevolg van het gebruik van de fietsen.

Hoofdstuk 3 - Modaliteiten van de verhuurdienst

Art. 6 - De verhuurdienst is beschikbaar in de Avouerie van Anthisnes, Avenue de l'Abbaye 19, B-4160 Anthisnes, tijdens de gebruikelijke openingsuren (van dinsdag tot zondag van 10u tot 18u). Verhuur begint om 10.00 uur en eindigt om maximaal 17.00 uur.
Art. 7 - De geldende prijzen worden weergegeven in de gebouwen van de verhuurder.
Art. 8 - Bij ondertekening van het contract wordt de huurder verzocht een geldig identiteitsbewijs voor te leggen. De huurprijs is betaalbaar elektronisch of contant, alvorens de verhuurde goederen worden overgedragen.
Art. 9 - Bij teruggave van de fiets, na inspectie, verbindt de huurder zich ertoe de verhuurder te vergoeden voor eventuele schade of verlies geleden tijdens de verhuur. De verhuurder behoudt het recht om de huurder te dagvaarden met het oog op het verkrijgen van een volledige schadevergoeding.

Hoofdstuk 4 - Levering en teruggave van apparatuur
Art.10 - De terbeschikkingstelling en het beheer van de gehuurde goederen heeft plaats in de lokalen van de verhuurder. De huurder ontvangt de gehuurde goederen in goede staat, proper en de batterijen volledig opgeladen. Deze staat wordt gecontroleerd in het bijzijn van de huurder, die zijn opmerkingen in de huurovereenkomst bekend kan maken. Bij een storing van het gehuurde of uitputting van de batterij tijdens de verhuur kan de huurder geen aanspraak maken op enige schadevergoeding en rente op de verhuurder.
Art. 11 - De teruggave van de gehuurde goederen gebeurt op het vooropgestelde uur en datum in de lokalen van de verhuurder. Een beschrijving van de gehuurde goederen wordt opgemaakt en bij teruggave ondertekend door de partijen.
Art.12-De verlenging van het huurcontract gebeurt op uitdrukkelijk verzoek van de huurder aan de verhuurder en moet plaatsvinden voor het einde van de huur.
Art.13-Indien de huurder de gehuurde goederen buiten de voorziene periode behoudt, zonder zijn situatie geregulariseerd te hebben en / of de gehuurde goederen niet teruggeeft tijdens de openingsuren van de verhuurder, verliest hij de waarborgen voorzien in het contract. De huurder blijft verantwoordelijk voor de gehuurde goederen tot de teruggave aan de verhuurder. Elke teruggave van de goederen, na het door de twee partijen overeengekomen tijdstip, geeft aanleiding tot de toepassing van een forfaitaire boete, waarvan het bedrag is vastgelegd in de reglementaire vergoeding die voor dit doel is aangenomen en van kracht is. Het verschuldigde bedrag is direct betaalbaar bij teruggave van de gehuurde goederen. Deze forfaitaire boete kan in ieder geval niet worden beschouwd als een stilzwijgende verlenging.

Hoofdstuk 5 De gehuurde goederen
Art. 14 - Het dragen van een helm wordt sterk aanbevolen. Helmen zijn verplicht voor kinderen onder de 13 jaar. Elke fiets is uitgerust met: - voor- en achterlichten, - spatborden, - een bel, - een afneembaar U-hangslot met sleutel. Bovendien is elke elektrisch ondersteunde fiets uitgerust met: −een batterij 36V / 9Ah met antidiefstalsleutel (bereik van 50 tot 70 km); − een klein LED-scherm met zowel de gegevens als het geselecteerde vermogensniveau.
Art. 15 - De huurder stemt ermee in om de gehuurde goederen met zorg en als een goede huisvader te gebruiken, en in het bijzonder om:
- de gehuurde goederen aan het einde van de huurperiode terug af te leveren op de aangegeven datum, tijd en plaats, in de staat waarin ze zich bevonden toen ze werden ontvangen, behoudens normale slijtage door het gebruik;
- voorzichtig op de openbare weg te rijden, zonder gevaar voor derden en in overeenstemming met de voorschriften van de geldende wegcode;
- alle nodige voorzorgsmaatregelen nemen om schade, ongevallen, verlies of diefstal van gehuurde goederen te voorkomen;
- bij elke halte correct en systematisch gebruik te maken van het antidiefstalsysteem dat hem ter beschikking wordt gesteld;
- de fiets niet te gebruiken boven zijn capaciteiten, met name door het gebruik van de bagagedrager te beperken tot het vervoeren van niet omvangrijke voorwerpen van niet meer dan 20 kg; in ieder geval kan het niet worden gebruikt om een persoon te vervoeren.
Art. 16 – De fietsers rijden op eigen verantwoordelijkheid. Indien de huurder tijdens de verhuur de geldende wet- en regelgeving overtreedt, kan de verhuurder op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. De verhuurder wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van niet- of oneigenlijk gebruik van de door de huurder gehuurde of aan hem ter beschikking gestelde goederen.
Art. 17 - Bij het parkeren dient de huurder de gehuurde goederen te vergrendelen aan een in de grond verankerd object (bijvoorbeeld: lantaarnpaal, boom, enz.) Met behulp van een hangslot dat door de verhuurder ter beschikking wordt gesteld. De huurder dient de sleutel van het hangslot bij zich te hebben.
Art. 18 - De huurder onthoudt zich van het uitlenen, onderverhuren of overdragen van de gehuurde goederen aan een derde voor de duur van de huur, zonder toestemming van de verhuurder, die de exclusieve eigenaar blijft.

Hoofdstuk 6 – Verantwoordelijkheden
Art. 19 - De huurder verklaart houder te zijn van een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt zowel hemzelf als de personen voor wie hij verantwoordelijk is tijdens het gebruik van het gehuurde materiaal.
Art. 20 - Vanaf het moment dat de huurder het gehuurde goed in bezit neemt, wordt hij burgerlijk aansprakelijk. Door ondertekening van het huurcontract ontslaat de huurder de verhuurder van alle aansprakelijkheid in geval van ongeval van welke aard dan ook, lichamelijk letsel, materiële of immateriële schade toegebracht aan derden, aan hemzelf en aan alle vervoerde goederen als gevolg van het gebruik van de gehuurde goederen, al dan niet als veroorzaker of gebruiker.
De huurder stemt ermee in om afstand van verhaal te verkrijgen van zijn verzekeraars tegen de verhuurder voor wat betreft de bovengenoemde schade.
Art. 21 - In geval van beschadiging, verlies of diefstal van de fiets, tijdens de verhuur, behoudt de verhuurder het recht om van de huurder een schadevergoeding te vorderen, waarvan het bedrag is vastgelegd in het hiervoor opgemaakte en van kracht zijnde reglement.
Art. 22 - De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan het gehuurde goed als gevolg van valpartijen, vandalisme, natuurlijke factoren, hantering, transport gerelateerde schade, alsook het ongepast of oneigenlijk gebruik van de gehuurde goederen. Bij breuk, pech, vandalisme of ongeval dient de huurder de verhuurder zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen. De huurder heeft de plicht om de fiets en alle beschadigde onderdelen terug te brengen naar het vertrekpunt. Schade wordt in rekening gebracht tegen de geldende tarieven. De huurder kan in geen geval reparatiewerkzaamheden uitvoeren zonder de voorafgaande toestemming van de verhuurder. In ieder geval kan de huurder tijdens de verhuur geen aanspraak maken op een schadevergoeding. De huurder kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de schadelijke gevolgen van verborgen gebreken aan het gehuurde goed of niet zichtbare slijtage die de gehuurde goederen ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor ze bedoeld zijn. Dit zodra het bewijs van de genoemde gebreken of slijtage door de huurder kan geleverd worden.
Art. 23 - In geval van diefstal dient de huurder onmiddellijk contact op te nemen met de verhuurder en binnen de 24 uur een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteiten en de verhuurder een fotokopie van de klacht te bezorgen. In geval van diefstal door de huurder, van verduistering of enige schade als gevolg van het niet naleven van de gebruiksregels, de geldende voorschriften of de voorwaarden van dit reglement, heeft de verhuurder het recht om de totaliteit van de schade terug te vorderen.

Hoofdstuk 7 - Vertrouwelijkheid en gebruik van persoonsgegevens
Art. 24 - Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Ze worden verzameld voor de werking van de dienst. Ze mogen niet aan derden worden doorgegeven of voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Elke gebruiker kan de hem betreffende informatie meedelen en, indien nodig, verbeteren.

Hoofdstuk 8 – Geschillenbeslechting
Art. 25 - Deze voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. Elk geschil met betrekking tot de uitvoering en de gevolgen ervan wordt voorgelegd aan de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Huy (Hoei).

bottom of page